Nabór Fundatorów

Wypracuj Przyszłosć

Regulamin projektu „Wypracuj Przyszłość”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. CELE PROJEKTU

a) Umożliwienie pełnoletnim uczniom ostatnich klas techników oraz ich absolwentom, a także studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia doświadczenia zawodowego, celem znalezienia pierwszej pracy i pozostania na lokalnym rynku pracy.

b) Ułatwienie firmom, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom zatrudnienia osób w ramach staży zawodowych i tym samym kształtowania przyszłej kadry pracowniczej.

2. ORGANIZATOR PROJEKTU

a) Organizatorem Projektu "Wypracuj Przyszłość" zwanego dalej "Projektem" jest Miasto Gdańsk (Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, Centrum Partnerstwa i Biznesu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk).

3. FUNDATORZY STAŻY

a) Fundatorzy Staży to firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiązują się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.

4. UCZESTNICY

W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są pełnoletnimi uczniami ostatnich klas techników oraz ich absolwentami oraz studentami lub absolwentami dziennych, zaocznych, wieczorowych studiów licencjackich, magisterskich, magistersko-inżynierskich, inżynierskich w Polsce lub za granicą. Absolwent to osoba, która ukończyła technikum nie później niż 4 lata przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Wypracuj Przyszłość”, a także osoba, która ukończyła ww. studia nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Wypracuj Przyszłość”.
Przystąpienie do Projektu stanowi akceptację niniejszego Regulaminu Projektu „Wypracuj Przyszłość” (dalej „Regulamin”).

5. PROMOCJA

Promocja Projektu obejmować będzie m.in.:

  • dystrybucję informacji związanych z realizacją Projektu w mediach, w tym społecznościowych i na stronach internetowych, m.in.: www.gdansk.pl, www.wypracujprzyszlosc.pl, www.przedsiebiorczygdansk.pl,
  • dystrybucję informacji o projekcie, m.in.: w środkach komunikacji publicznej, na terenie gdańskich uczelni, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Gdańskim Urzędzie Pracy, itp.

II. PRZEBIEG PROJEKTU

1. Oferowanie stażu zawodowego

a) Fundator Stażu przesyła wypełnioną „Deklarację uczestnictwa w Projekcie Wypracuj Przyszłość” (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz własny logotyp w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) na adres mailowy: wypracujprzyszlosc@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wypracuj Przyszłość - deklaracja uczestnictwa”.
Nadesłanie logotypu jest niezbędne do umieszczenia go na stronie internetowej Projektu. Jeżeli logotyp Fundatora Stażu nie zostanie dostarczony, Fundator Stażu nie będzie promowany na stronie Projektu.

b) Po otrzymaniu przez Organizatora wypełnionego Załącznika nr 1, o którym mowa w lit. a), Organizator przesyła na adres mailowy Fundatora Stażu wskazany w deklaracji uczestnictwa link aktywacyjny, celem zalogowania się na stronie internetowej Projektu „Wypracuj Przyszłość” pod adresem www.wypracujprzyszlosc.pl, na której Fundator Stażu elektronicznie wypełnia „Ofertę stażu” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), określając preferowany profil stażysty.

c) Pierwszą ofertę stażu Fundator Stażu ma obowiązek wypełnić najpóźniej w momencie pierwszego logowania się na stronie internetowej Projektu. Aby ukończyć poprawnie aktywację konta Fundator Stażu musi dodać co najmniej jedną ofertę stażu.

d) Fundator Stażu może dodawać bez ograniczeń kolejne oferty staży w dowolnym czasie.

e) Oferta stażu będzie widoczna na stronie internetowej Projektu przez okres 30 dni od dnia jej zamieszczenia. Po upływie tego okresu oferta zostanie automatycznie usunięta ze strony internetowej Projektu.

f) Fundator Stażu ma możliwość przedłużenia ważności okresu oferty zamieszczonej na stronie internetowej Projektu o kolejne 30 dni.

g) Lista Fundatorów Staży wraz z ich ofertami staży, określającymi wymagania stawiane potencjalnym stażystom będzie publikowana i aktualizowana na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod adresem www.wypracujprzyszlosc.pl. Fundator Stażu ponosi odpowiedzialność za aktualność prezentowanych w systemie ofert.

h) W przypadku braku odnotowania aktywności na koncie Fundatora Stażu przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania, konto zostanie automatycznie usunięte.

2. Przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja Uczestników

a) Od dnia 1 października 2023 r. zostanie uruchomiona na stronie internetowej www.wypracujprzyszlosc.pl możliwość rejestrowania zgłoszeń przez Uczestników IX edycji Projektu „Wypracuj Przyszłość”.

b) Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta oraz wypełnienia elektronicznego zgłoszenia, w dalszej części zwanego zgłoszeniem, dostępnego na stronie internetowej www.wypracujprzyszlosc.pl. Kompletne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza zgłoszeniowego (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) z załączonym CV kandydata w wersji elektronicznej w formacie *.doc, *.docx, *.pdf, *.odt. lub *.rtf wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu. Uczestnik Projektu otrzymuje możliwość złożenia swojego zgłoszenia równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty. Po wypełnieniu i zamknięciu zgłoszenia Uczestnik Projektu nie ma możliwości zmiany listy wybranych ofert stażu do czasu uwolnienia z procesu rekrutacji przynajmniej jednego jego zgłoszenia.

c) Uczestnik może rozpocząć maksymalnie 3 procesy rekrutacyjne jednocześnie. Uczestnicy Projektu mogą zgłaszać się do Projektu przez cały okres jego trwania. Rejestracja zgłoszenia Uczestnika zostaje potwierdzona za pomocą wiadomości e-mail zawierającej numer zgłoszenia, wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

d) Organizator weryfikuje zgłoszenia Uczestników Projektu i dopasowuje poprawnie złożone zgłoszenia do wybranych przez Uczestników ofert stażu, a następnie przesyła zgłoszenia do Fundatorów Staży.

e) Uczestnik będzie otrzymywał informacje o statusie swoich zgłoszeń. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

f) Uczestnik ma możliwość samodzielnego usunięcia swojego indywidualnego konta.

g) W przypadku braku odnotowania aktywności na koncie Uczestnika przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania, konto zostanie automatycznie usunięte.

3. Rekrutacja Uczestników

a) Fundator Stażu zobowiązany jest do zakwalifikowania Uczestnika do rekrutacji lub odrzucenia jego aplikacji w systemie w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia Uczestnika od Organizatora.

b) W przypadku niepodjęcia w terminie przez Fundatora Stażu czynności, o których mowa w lit. a) zgłoszenie Uczestnika zostaje automatycznie odrzucone, a Uczestnik otrzymuje możliwość aplikowania na kolejną ofertę.

c) Fundator Stażu samodzielnie prowadzi proces rekrutacji, spośród zgłoszeń osób przypisanych przez Organizatora, zgodnie z ust. 2 lit. d) niniejszego działu. Proces rekrutacji będzie odbywać się w miejscu i czasie wyznaczonym przez poszczególnych Fundatorów Staży, w porozumieniu z osobą do niego zakwalifikowaną (Uczestnikiem).

d) Proces rekrutacji powinien być zakończony przez Fundatora Stażu w ciągu 30 dni od dnia zakwalifikowania Uczestnika do rekrutacji. Jeżeli w tym okresie rekrutacja nie zostanie zakończona, Organizator zastrzega sobie prawo do uwolnienia zgłoszenia Uczestnika, a Uczestnik otrzymuje prawo do aplikowania na kolejną ofertę.

e) Fundator Stażu ma możliwość przedłużenia terminu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w lit. d) maksymalnie o 30 dni.

f) Spośród osób biorących udział w procesie rekrutacji zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej „Laureatami”, którzy uzyskają możliwość odbycia płatnych staży zawodowych u Fundatorów Staży.

g) Termin, warunki odbywania stażu oraz forma zatrudnienia stażysty (umowy cywilnoprawne, umowa o pracę) zostaną uzgodnione indywidualnie pomiędzy Fundatorami Staży a Laureatami.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I FUNDATORÓW STAŻY

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy pomiędzy Fundatorami Staży a Laureatami.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia stażu zawodowego lub jego przerwania.

c) Organizator nie gwarantuje znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wymagania określone w ofertach miejsc stażowych

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDATORÓW STAŻY

a) Fundator Stażu ponosi pełną odpowiedzialność za treść prezentowanej oferty stażu, jej poprawność i aktualność, jak również za informacje o reprezentowanej firmie, opublikowane na stronie Projektu w panelu dla Fundatora Stażu.

b) Fundator Stażu zobowiązuje się do zawarcia umowy z wybranym przez siebie stażystą na okres minimum 1 miesiąca w wymiarze co najmniej 100 godzin w miesiącu oraz wypłaty wynagrodzenia stażyście w wysokości co najmniej minimalnej stawki za 1 godzinę pracy* obowiązującej w okresie wykonania umowy.

c) Fundator Stażu określa formę zatrudnienia stażysty (umowy cywilnoprawne, umowa o pracę) pod warunkiem zachowania wynagrodzenia, o którym mowa w lit b).

d) Fundator stażu określa formę stażu, tj. możliwy tryb jego realizacji: na miejscu - w siedzibie Fundatora stażu, zdalny lub mieszany (praca hybrydowa).

e) Fundator Stażu ponosi pełną odpowiedzialność za powiadomienie wybranych przez siebie osób o zakwalifikowaniu, terminie i miejscu odbywania stażu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie), tj.:

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest Prezydent Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk,

b) W Urzędzie Miejskim w Gdańsku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: iod@gdansk.gda.pl.

c) Dane osobowe przetwarzane są przez Prezydenta Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, w formie pisemnej poprzez złożenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z formularzem stworzonym dla określonego celu przez Administratora, zawierającego wszelkie informacje zgodne z obowiązkiem informacyjnym ustanowionym w art. 13 Rozporządzenia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone przez Państwa przed dniem 25 maja 2018 r. pozostają w mocy do czasu ich odwołania.

d) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach wskazanych powyżej, zgodnie z wyrażoną zgodą.

e) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów rozliczeniowych Projektu co najmniej do 30.11.2024r., z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji dokumentów, które mogą uprawniać Administratora do dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.

f) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gdańsk przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk;
- Fundatorzy Staży w ramach Projektu „Wypracuj Przyszłość”.

g) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego.

h) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w związku z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).

2.Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.wypracujprzyszlosc.pl .

3.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, o czym powiadomi drogą mailową Uczestników Projektu i Fundatorów Staży, a także umieści informacje o zmianie na stronie internetowej Projektu www.wypracujprzyszlosc.pl

4.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania statystyk dotyczących edycji Projektu „Wypracuj Przyszłość”.

*ustawa z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207)

 

Wersja dokumentu v1, data publikacji: 01.10.2023, dokument w formacie PDF (231KiB).

Załączniki:

Załącznik nr 1 - „Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Wypracuj Przyszłość”.
Pobierz: DOC (56KiB), PDF (114KiB)

Załącznik nr 2 - „Wzór oferty stażu”.
Pobierz: DOC (81KiB), PDF (142KiB)

Załącznik nr 3 – „Wzór formularza zgłoszeniowego”.
Pobierz: DOC (91KiB), PDF (112KiB)

Gdańsk, dnia 1 października 2023r.

 


Polityka Prywatności